Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

*** Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich na lata 2016-2019

Czcionka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

 

NA LATA  2016-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 19 października 2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.CHARATERYSTYKA SZKOŁY

 

1.Dane ogólne szkoły

 

             Zespół Szkół w Mikołajkach Pomorskich jest jedyną szkołą w Gminie Mikołajki Pom.
      Organem prowadzącym Zespołu jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie. Zespół Szkół

   jest placówką 19 oddziałową.                 

                      

     2.Historia szkoły

 

 Zespół Szkół w Mikołajkach Pomorskich powstał na mocy uchwały Rady Gminy z tejże miejscowości z dnia 26 kwietnia 2007 roku. Przeprowadzono reorganizację i 1 września połączono Szkołę Podstawową  z Gimnazjum Publicznym. Pierwszym dyrektorem ZS w Mikołajkach Pomorskich był  Wojciech Kujoth. Placówka składa się z dwóch budynków szkolnych, sali gimnastycznej i placu zabaw. W pierwszym budynku dla uczniów Szkoły Podstawowej znajduje się 8 sal lekcyjnych i gabinet pielęgniarki. W Gimnazjum 10 sal lekcyjnych, świetlica z jadalnią i biblioteka. Ponadto 3 sale lekcyjne usytuowane są w budynku, gdzie mieści się sala gimnastyczna. Obecnie funkcje dyrektora pełni Joanna Żywicka.

     

    3. Lokalizacja

          Budynki szkolne zlokalizowane są przy drodze wojewódzkiej 522, która łączy woj. warmińsko-mazurskie z woj. pomorskim. Szkoła mieści się w centralnej części Mikołajek Pom. W budynku gimnazjum znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna. Na terenie szkoły jest duży parking oraz przystanki dla autobusów szkolnych.

        
          

 

      4.Kadra szkoły

 

                 W szkole pracuje 32 nauczycieli, 1 pedagog. Największą grupę
          stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Nauczyciele systematycznie
          zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, doskonalą swoją wiedzę
          i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN,
          konferencje, posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty,
          spotkania z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych ( studia podyplomowe, kursy
          doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń
          on line).

 

       5.Baza szkoły

 

             Placówka dysponuje 21 salami lekcyjnymi, w tym 2 pracowniami komputerowymi,
          świetlicą oraz wspólną dla Zespołu biblioteką i stołówką. Szkoła jest systematycznie
          modernizowana, a zaplecze dydaktyczne jest wzbogacane w nowe pomoce i sprzęt
          multimedialny. Znaczna część środków finansowych na zakup pomocy naukowych
          pochodzi  z realizacji programów unijnych  i rządowych.

 

     II. MISJA SZKOŁY

           Nasza placówka ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania
         poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego
         i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym
         otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej
         oraz społeczeństwa polskiego. 

    

    III.WIZJA SZKOŁY       

       W naszej szkole  dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych  członków społeczności lokalnej  oraz obywateli RP. Uczymy ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

 

 

IV.MODEL ABSOLWENTA

 

        Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy
do wykształcenia i wychowania ucznia, który…

 

…jest aktywny  

posiada zainteresowania i rozwija je

jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury

wykazuje się samodzielnością

 

…jest ciekawy świata 

korzysta z  różnych źródeł informacji

poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości

jest wrażliwy na piękno przyrody

 

 

…jest odpowiedzialny

      podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje

      umie samodzielnie rozwiązywać problemy

      cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

      zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi

 

      …jest otwarty

      nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami

      umie współdziałać w grupie

      prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

     

      …jest optymistą

      pozytywnie patrzy na świat

      lubi siebie i innych

      wierzy w swoje możliwości

      umie odróżniać dobro od zła

 

     …jest prawy

     jest uczciwy i prawdomówny

     zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich

     zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować

 

    … jest tolerancyjny

     rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym

     szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy

     jest wrażliwy na potrzeby innych

 

 

     …jest krytyczny

     selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i przydatność
     do określonego celu

 

   

 …jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi

     zna swoją wartość, swoje prawa

     zna i respektuje prawa innych.

 

 

V. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

1.     Dydaktyka

 

   Zakładane cele mające poprawić efekty kształcenia i wyniki sprawdzianów
   zewnętrznych

    

ü  organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych

ü  włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych

ü  promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych

ü  systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów

ü  sumienne przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych

ü  analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych.

ü  upowszechnianie czytelnictwa

ü  rozwijanie kompetencji informatycznych

 

 

     Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 

ü  znaczna część uczniów uczestniczy w różnych organizowanych w szkole zajęciach
dodatkowych

ü  uczniowie realizują chętnie projekty edukacyjne

ü  szkoła organizuje zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

ü  stwierdza się przyrost wiedzy i umiejętności u uczniów

ü  szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym zewnętrznymi narzędziami  badawczymi

ü  szkoła uzyskuje wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych

  

     Podejmowane na bieżąco działania

 

ü  monitorowanie realizacji podstawy programowej

ü  analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania

ü  dostosowanie treści programowych i sposobów ich realizacji do możliwości i potrzeb
uczniów – praca zespołów ds. indywidualnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych

ü  przejawianie  inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć

ü  zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach

ü  indywidualne podejście do nauczania i ucznia

 

 

2.     Działalność opiekuńczo-wychowawcza

 

Zakładane cele mające poprawić efekty działalności opiekuńczo-wychowawczej

 

ü kształtowanie postaw patriotycznych, prospołecznych i obywatelskich

ü propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych, życie bez środków dopingujących

ü eliminowanie przejawów agresji i przemocy

ü udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów

 

 

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 

ü  w szkole podejmuje się inicjatywy promujące kulturalne zachowanie i właściwą postawę obywatelską

ü  uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego i angażują się w różne akcje społeczne

ü  podejmowane w szkole działania promujące kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia
i ekologię wpływają na postawy uczniów

ü  uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce
i rozwojowi ogólnemu dziecka

 

    

Podejmowane na bieżąco działania

 

          

ü  opracowanie i ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły w każdym  roku  szkolnym

ü  diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów

ü  organizowanie akademii i uroczystości szkolnych

ü  organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze  turystycznym, krajoznawczym, sportowym

ü  organizowanie spotkań i spektakli profilaktycznych

ü  udział uczniów w akcjach charytatywnych

ü  pedagogizacja rodziców w związku z problemami ich dzieci

ü  stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze
i społeczne szkoły

 

 

3.Baza szkoły

 

Zakładane cele dotyczące bazy szkoły

 

ü  utrzymanie budynków,obiektów sportowych i otoczenia szkoły w odpowiednim stanie technicznym

ü  dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia

ü  systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt komputerowy, multimedialny i nowe pomoce dydaktyczne

 

 

 

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 

ü  placówka zapewnia przebywającym w niej osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i jest wyposażona w potrzebne środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny

     

     

     

 

Podejmowane na bieżąco działania

ü  racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi

ü  przeprowadzanie remontów bieżących budynków, obiektów sportowych, placu zabaw

ü  zagospodarowanie otoczenia

ü  uzupełnianie wyposażenia pracowni w sprzęt multimedialny i oprogramowanie

ü  uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej

ü  zakupy sprzętu sportowego

 

 

4.Organizacja i zarządzanie szkołą
 

 

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły

 

ü  aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym

ü  przejrzystość i dostępność dokumentów szkolnych regulujących działalność placówki

ü  stała i efektywna współpraca z Radą Pedagogiczną

ü  stała i efektywna współpraca z Radą Rodziców

ü  włączanie jak największej liczby rodziców w działalność placówki

 

 

        Fakty świadczące o realizacji założonych celów
 

ü  wewnętrzne prawo szkoły jest znane uczniom, rodzicom, nauczycielom
i pracownikom

ü  szkoła funkcjonuje sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami

ü  poszczególne organy szkoły współpracują dla dobra placówki

ü  ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołu nauczycieli

ü  propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu pracy placówki

 

       

       Podejmowane na bieżąco działania

 

ü  monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu kształcenia

ü  monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego

ü  monitorowanie prawidłowości i spójności dokumentacji szkolnej

ü  tworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za różne obszary działalności placówki

ü  publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej; zapewnienie rodzicom dostępu do aktualnych informacji

ü  włączanie rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących placówki-zasięganie opinii dotyczących uczniów, szkoły, wspólna ocena podejmowanych działań

 

 

 

 

 

5.Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 

 

Zakładane cele w zakresie budowania pozytywnego klimatu w placówce
 i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym

 

 

ü  budowanie właściwych relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami
oraz między rodzicami i nauczycielami 

ü  dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej

ü  tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

 

 Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 

ü właściwe relacje między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między rodzicami i nauczycielami oddziałują na atmosferę panującą w szkole i efektywność podejmowanych działań

ü udział uczniów w imprezach i uroczystościach, akcjach charytatywnych, konkursach

         i zawodach  na terenie szkoły i gminy jest zauważany i doceniany

ü elementem tradycji szkoły i gminy stało się święto szkoły związane z jej patronem
i  prezentacją osiągnięć i możliwości uczniów

ü placówka ściśle  współpracuje z  instytucjami lokalnymi-partnerami szkoły

ü rodzice włączają się w działalność szkoły

 

           Podejmowane na bieżąco działania

 

ü  kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej

ü  konsekwencja w stawianiu uczniom wymagań zgodnych z regulaminami i statutem szkoły

ü  wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania

ü  włączanie się szkoły w lokalne działania o charakterze kulturalnym i patriotycznym

ü  analiza postrzegania szkoły przez środowisko lokalne-ankiety, wywiady z rodzicami czy partnerami szkoły

 

 

      6.Kadra szkoły     

 

Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej

 

ü  aktywny udział kadry szkoły  w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia

ü  dobór kierunków doskonalenia kadry do potrzeb placówki

ü  kładzenie nacisku na wykorzystanie zdobywanej wiedzy i umiejętności
do podnoszenia efektywności nauczania

 

 

       

 

 

 

 Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 

ü  kadra pedagogiczna i niepedagogiczna uczestniczy w różnych formach doskonalenia

ü  nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycje doskonalenia własnego na dany rok szkolny lub dłuższy okres

ü  nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego

ü  dyrektor proponuje tematykę szkoleń na dany rok szkolny

ü  dyrektor zapewnia środki finansowe na doskonalenie zawodowe

 

          

Podejmowane na bieżąco działania

 

ü  określanie zakresu potrzeb szkoleniowych

ü  opracowywanie planu doskonalenia nauczycieli na każdy rok szkolny

ü  realizacja planu doskonalenia

 

 

VI.MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 

        Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych obszarów służyć będą jako baza do oceny i ewentualnej modyfikacji procesów zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości.

 

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii

 

ü  obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli - wg harmonogramu

ü  kontrola realizacji podstawy programowej

ü  stała analiza efektów kształcenia

ü  stała analiza sytuacji wychowawczej

ü  obserwacja imprez i uroczystości szkolnych

ü   kontrola realizacji powierzonych zadań bieżących

ü  okresowa kontrola dokumentacji szkolnej.  

 

  VII. ZAŁĄCZNIKI

 

       Załącznikami do niniejszego dokumentu są spójne z jego treścią, opracowywane
i zatwierdzane stosownymi uchwałami w każdym roku szkolnym

 

Plan Nadzoru Pedagogicznego

Plan Pracy Szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły

Plan Pracy Biblioteki Szkolnej

Plan Pracy Pedagoga Szkolnego

Plan Pracy Świetlicy

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 20.10.2016, 21:25

Zegar

Razem na święta

Polub nas!!!

The BIG BOOK Project

KODER Junior - Szkoła Mistrzów Programowania

 

Fundacja Większe Mniejsze

Imieniny