Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

*** Program wychowawczy ZS 2014-2016

Czcionka:

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ

W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

NA LATA 2014-2016

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

Jan Paweł II

 
    SPIS TREŚCI:
 1. Wstęp
 2. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego
 3. Model absolwenta
 4. Wartości wychowawcze
 5. Priorytety szkoły
 6. Założenia programu
 7. Cele wychowawcze szkoły
 8. Cele szczegółowe, zadania i formy realizacji
 9. Struktura oddziaływań wychowawczych
 10. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej
 11. Propozycje ramowej tematyki działań wychowawczych
 12. Ewaluacja
  I. WSTĘP   Szkoła powinna stworzyć młodemu człowiekowi warunki do integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowości. Wiąże się to z możliwością swobodnego wyrażania myśli, dobrowolnego i zgodnego z zainteresowaniami wyboru zajęć pozalekcyjnych. Uczeń powinien mieć również zapewnione poszanowanie godności własnej w dyskusji, sprawach osobistych. W wychowaniu młodego człowieka najważniejszą rolę odgrywa dom rodzinny. Szkoła udziela w tej dziedzinie wsparcia, wprowadza dziecko w kontakty społeczne, rozwija jego wiedzę i umiejętności. Program adresowany jest do całej społeczności szkolnej. Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia uwzględniający jego predyspozycje psychiczne, intelektualne oraz środowisko rodzinne i kulturowe. Poprzez realizację tego programu będziemy uczyć tolerancji i szacunku dla indywidualności i odmienności drugiego człowieka, odpowiedzialności za własne czyny i słowa, a także myślenia wartościującego. Zadania zawarte w programie planujemy zrealizować w ciągu dwóch lat. II. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO   Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią: - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności(Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.), - Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych(Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526.), - art. 48, 53, 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), - art. 1, 5, 33, 34a, 40, 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), - art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), - Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2002 r. Nr 61 poz. 624), - Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17) - Statut Szkoły. Program Wychowawczy powstaje także w oparciu o:   - analizę potrzeb i oczekiwań rodziców - projekty dydaktyczno – wychowawcze - innowacje edukacyjne - analizę ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców przez zespół do spraw programu wychowawczego szkoły.   Organy statutowe i instytucje wspomagające działania wychowawcze szkoły.   Projektowanie oraz działanie na rzecz osiągnięcia celów wychowawczych jest wspólnym zadaniem organów statutowych szkoły i pozyskanych do współpracy innych podmiotów umożliwiających poszerzenie skuteczności wychowawczej szkoły. Organy statutowe to: rada rodziców, rada pedagogiczna oraz samorząd uczniowski. Instytucje pozaszkolne wspierające działania wychowawcze to: PPP, GOK, Samorząd Gminny , GOPS, MOPS.   III. MODEL ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ   Optymalnym efektem spełnienia celów oraz zadań przyjętych do realizacji funkcji wychowawczych powinien być uczeń, który: - ma wiedzę i umiejętności niezbędne do pokonywania z sukcesem kolejnego etapu kształcenia i kontynuowania nauki; - potrafi w sposób ukierunkowany korzystać z różnych źródeł informacji, umożliwiających mu gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych danych; - posiada umiejętności porozumiewania się i pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów; - dokonuje samooceny i potrafi planować oraz organizować własne uczenie się; - z szacunkiem odnosi się do swojego państwa i „małej ojczyzny” - szanuje polskie i regionalne dziedzictwo kulturowe; - ma świadomość obowiązków; - poczuwa się do odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształt i czystość otaczającego środowiska naturalnego; - szanuje godność własną i drugiego człowieka; - zna zasady i potrafi kierować się w życiu ideami wolności, sprawiedliwości oraz demokracji   IV. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE :
 • poszanowanie wartości i godności ludzkiej
 • aktywne działania na rzecz klasy, szkoły
 • uczciwość, szczerość
 • prawdomówność
 • sprawiedliwość
 • kultura słowa
 • szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej
 • wrażliwość na piękno przyrody ojczystej
 • ogólnoludzkie normy i wartości religijne
 • doskonalenie własnej osoby
 • kierowanie się własnym sumieniem
 • pomoc potrzebującym
 • umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności
 • inicjatywa
 • rzetelność i odpowiedzialność
 • zdrowy styl życia
 • wykształcenie i nauka
  V. PRIORYTETY SZKOŁY Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces. Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy. Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku. Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.   VI. ZAŁOŻENIA PROGRAMU Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do Dyrekcji Szkoły, Pedagoga Szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły, oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów Zespołu Szkół.     VII. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY (CELE GŁÓWNE):
 1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
 2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.
 3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej i gimnazjum.
VIII. CELE SZCZEGÓŁOWE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI
 1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości
( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych
 • umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań
 • dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych
 • kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych
ZADANIA:
 • rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie
prawdy, dobra i piękna w świecie
 • kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka
 • stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego
 • wyrównywanie szans edukacyjnych
 • pomoc w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu
 • kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji
FORMY REALIZACJI:
 • organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych
 • indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno – wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek)
wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic
 • prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci)
 • udział w projektach edukacyjnych wyrównujących szanse uczniów
 • współpraca z rodzicami
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze, rewalidacyjne, terapeutyczne
 • koła zainteresowań
 
 1. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości
 • przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych
 • kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi
 • tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
 • kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec
siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań
 • przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami
 • integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność
 • włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły
 • kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych
 • kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci
 • zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych
  ZADANIA:
 • przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami i społeczności lokalną
 • zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym
 • stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie świata i innych ludzi
 • wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność i duma narodowa • uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych
 • pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem
 • wdrażanie postaw asertywnych (używki, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki odurzające)
 • kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby i
epidemie, zagrożenia płynące z Internetu)
 • zapoznanie uczniów z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami i postaciami dziejów Polski, Europy i świata
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz wykazania się odwagą cywilną i gotowości do ponoszenia konsekwencji popełnionych błędów
  FORMY REALIZACJI:  
 • działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych
 • zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”
 • zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli
 • zajęcia prowadzone przez specjalistów (pielęgniarka, policjant, psycholog, pedagog, terapeuta , itp.)
 
 • zebrania z rodzicami
 • konsultacje indywidualne
 • organizacja pomocy koleżeńskiej
 • wycieczki klasowe
 • udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych
 • udział w akcjach humanitarnych ( CARITAS)
 • udział w akcjach społecznych, projektach edukacyjnych, innowacjach edukacyjnych
 • organizacja i udział w imprezach sportowych
 • redagowanie strony internetowej Zespołu Szkół
 1. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej i gimnazjum.
  CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy wypowiadania się
 • rozwijanie umiejętności przezwyciężania lenistwa myślowego
 • pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez poznane techniki nowego uczenia się
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji, czyli oduczania się negatywnych i antyspołecznych zachowań
 • kształtowanie umiejętności dokonania analizy, syntezy i selekcji
  ZADANIA:
 • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego
 • uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie
 • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań
 • stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej
 • kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych i patriotycznych
 • realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego
 • stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych
 • wdrażanie zasad savoir – vivre
 • umożliwienie uczniom nauki języków obcych
 • doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągania sukcesu w szkołach na wyższych etapach kształcenia
FORMY REALIZACJI:
 • konkursy przedmiotowe, artystyczne i olimpiady
 • indywidualizacja pracy szkolnej i domowej
 • zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły korekcyjno – kompensacyjne, zespoły wyrównawcze
 • zajęcia multimedialne
 • zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań
 • udział w projektach edukacyjnych i innowacjach edukacyjnych ( SOS dla języka angielskiego)
 • korzystanie z Internetu
 • akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe
 • spotkania z pielęgniarką szkolną
 • programy profilaktyczne
 • realizacja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” dla klas I
 • spotkania z policjantem (pogadanki, filmy)
 • karta rowerowa
 • imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe
  IX. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH Dyrektor szkoły:
 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w szkole,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
  Nauczyciele:
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w programie wychowawczym,
 • reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznych dzieci,
 • zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań
  Wychowawcy klas:
 • poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,
 • integrują zespół klasowy,
 • rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy,
 • interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badają wspólnie z pedagogiem przyczyny opuszczania przez nich zajęć szkolnych,
 • wdrażają uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych),
 • propagują zasady kulturalnego zachowania i piękna mowy ojczystej.
 • troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie uczniów do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą.
  Rodzice:
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
 • współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
  Pedagog szkolny:
 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły,
 • wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu wychowawczego szkoły,
 • działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematycznie przekazuje informacje na ten temat radzie pedagogicznej,
 • kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas.
 • niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, które padły ofiarą przestępczości
 • współpracuje z policją i z sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby)
 • poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych
Pracownicy niepedagogiczni:
 • reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy,
 • wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów,
 • wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.
Rada rodziców:
 • reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły,
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.
 • pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły
 • organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
  Samorząd uczniowski:
 • inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.
 • inicjuje działania dotyczące życia uczniów, angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję
 • wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej
  X. NORMY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Uczniowie:   1. Zawsze są przygotowani do lekcji:
 • przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory
 • systematycznie odrabiają prace domowe
 • nie spóźniają się na lekcje
 • w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności
  2.Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem:
 • w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły
 • odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem
 • używają słów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi innych osób
 • pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym
 • są tolerancyjni wobec innych
 • uznają czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost, choroba, niepełnosprawność) nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów
3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej:
 • nie biją innych
 • nie namawiają do bicia
 • nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną
 • nie wyśmiewają, nie przedrzeźniają, nie przezywają nikogo
 • nie wykonują samosądów
 • nie osądzają nikogo pochopnie i negatywnie
 • nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze i słabo
 • nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi
 • nie popychają się
 • nie podkładają nóg kolegom i koleżankom
 • nie obmawiają nikogo
 • nie potępiają nikogo
 • kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią
  4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych:
 • szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków)
 • nie kołyszą się na krzesłach
 • nie grają w piłkę na korytarzu
 • nie siadają na ławkach w klasie
 • nie trzaskają drzwiami
 • podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły
 • nie przesiadują w toalecie
 • nie rzucają w nikogo różnymi przedmiotami
 • nie rzucają w nikogo kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem
  5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność:
 • szanują sprzęt szkolny, tornistry i przybory szkolne własne i kolegów
 • w szatni biorąc kurtki własne, inne pozostawiają na swoich miejscach i nie przeglądają kieszeni, utrzymują ład i porządek w szafkach
 • nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, murach, ani żadnym innym miejscu nie przeznaczonym do tego celu
 • nie niszczą gazetek
 • nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza
  6. Szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły, w szkole i w miejscu zamieszkania. 7. Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych oraz w miejscach publicznych. 8. O złym zachowaniu kolegów informują dorosłych. XI. PROPOZYCJE RAMOWEJ TEMATYKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
 1. Organizacja zespołu klasowego.
 2. Troska o estetykę klasy i szkoły.
 3. Postrzeganie siebie i porozumiewanie się z rówieśnikami.
 4. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie.
 5. Życie w najbliższym środowisku.
 6. Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji.
 7. Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych, narodowych i europejskich.
 8. Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę.
 9. Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów.
 10. Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe szkoły, regionu, świata.
 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA LATA 2014/2016

CELE

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Organizacja zespołu klasowego 1.Integracja zespołu klasowego.  2.Poznanie praw i obowiązków ucznia.   3.Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie.
 • organizacja wycieczek
 • dramy
 • uroczystości klasowe i szkolne
 • organizacja dyżurów klasowych
 • wybory do samorządu klasowego i szkolnego
 • opracowanie regulaminu klasowego
wychowawca klasy, opiekunowie SamorząduUczniowskiego
Troska o estetykę klasy i szkoły 1.Dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów.  2.Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły.   3.Szacunek do sprzętu szkolnego.
 • diagnoza pielęgniarska (pomiar uczniów)
 • przygotowanie gazetek tematycznych w klasach
 • utrzymanie porządku w klasie, szkole i wokół szkoły.
 • kontrola, egzekwowanie naprawy i pokrycia kosztów przez rodziców
pielęgniarka, wychowawcy klas, uczniowie, nauczyciele, obsługa szkoły
Postrzeganie siebie i porozumiewanie z rówieśnikami 1. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie rówieśniczej. 
 • dramy
 • udział w przedstawieniach i inscenizacjach
 • praca grupowa
nauczyciele 
 
2. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.           
 • stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • wizerunek ucznia w szkole i podczas uroczystości
 • praca w grupach
 • wspólne rozwiązywanie konfliktów
 • pogadanki
 • udział w kampanii ,,Jestem zawsze kulturalny”
 • umiejętność pracy w zespole
 • udział w kampanii „Stop agresji”
nauczyciele, uczniowie           
3. Kształtowanie umiejętności samooceny.         
 • autoprezentacja prac plastycznych i technicznych samokontrola
 • samoocena w czasie zajęć
 • inscenizacje
 • przedstawienia
 • spektakle i filmy profilaktyczne
 • drama
 • pogadanki
 • gazetki tematyczne
nauczyciele, uczniowie       
4. Uświadomienie czym w życiu jest miłość, przyjaźń, szacunek, tolerancja. 
 • pogadanki
 • drama
 • literatura
 • filmy edukacyjne
 • przedstawienia profilaktyczne
nauczycielepedagog szkolny        
 
5. Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia.
 • spotkania z rzecznikiem praw ucznia
 • pogadanki dotyczące praw człowieka
 • dyskusje
 • prezentacje
szkolny rzecznik praw ucznia,wychowawcy
6. Netykieta.  kultura i bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu - pogadanki, dyskusje
 • przedstawienia profilaktyczne
 
nauczyciele informatyki, wychowawcy
7. Otoczenie szczególną opieką sześciolatków. • zwrócenie szczególnej uwagi na funkcjonowanie sześciolatków w szkole nauczyciele, szkolny rzecznik praw ucznia, pedagog szkolny 
Troska o bezpieczeństwo i zdrowie 1. Zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły:- niebezpieczne miejsca i sytuacje - bezpieczeństwo i zdrowie w szkole i poza szkolą          
 • realizacja w kl. I programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”
 • spotkania z przedstawicielami Policji
 • pogadanki i dyskusje: „Szkoła bez przemocy”
 • „Dzień Bezpiecznego Internetu”
 • przestrzeganie zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw
 • eliminowanie hałasu
nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolnypolicjant  
 
• wychowanie komunikacyjne
2. Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w różnych porach roku.
 • spotkania z pielęgniarką szkolną i lekarzem
 • pogadanki
 • dyskusje
 • filmy edukacyjne
 • gazetki tematyczne
nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny,pielęgniarka  
3. Integracja z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • dostosowanie programów do indywidualnych potrzeb dziecka
 • współpraca z PPP
 • rozmowy z rodzicami
wychowawcyoligofrenopedagodzy, pedagog  
4. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniów jak i pracownikom szkoły.
 • lekcje wychowawcze na temat roli dyżuru i monitoringu
 • dyżury nauczycielskie
 • dyżury pracowników szkoły, monitoring wejść i wyjść osób wchodzących i wychodzących ze szkoły
 • monitoring wizyjny
nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni
Życie w najbliższym środowisku
 1. Uświadomienie znaczenia
pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, w grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym.  
 1. Udzielanie pomocy potrzebującym.
 • organizacja imprez: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień
Rodziców
 • drama
 • pogadanki
 • literatura dziecięca
 • zbiórki na rzecz
wychowawcy,nauczyciele  
 
potrzebujących
3. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu       
 • wycieczki
 • wystawy
 • gazetki tematyczne
 • prace plastyczne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • wyjazdy do kina i na przedstawienia teatralne
wychowawcy,nauczyciele  
4. Dostarczanie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska. 
 • pogadanki
 • wystawy
 • gazetki
 • konkursy o tematyce ekologicznej
 • realizacja edukacji ekologicznej
nauczyciele,wychowawcy  
5. Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot żywych.
 • wspieranie akcji ekologicznych: „Sprzątanie świata” , „Dzień Ziemi”
nauczyciele,wychowawcy, organizatorzy akcji
Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji.   6. Kształtowanie zachowań asertywnych. - uczenie zachowań obowiązujących w społeczeństwie- rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy zespołowej - kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby
 • ustalenie praw i obowiązków w klasie
 • obowiązki dyżurnego klasowego
 • pogadanki
 • dyskusje na temat koleżeństwa
nauczyciele, wychowawcy, pedagog
 
i epidemie, zagrożenia płynącez Internetu)    
 • dyskusje na temat tolerancji i wartości religijnych
 • zajęcia warsztatowe
 • udział w akcjach charytatywnych
 • udział w kampanii ,,Nie – dla agresji”
 • udział w kampanii ,,Jestem zawsze kulturalny”
 • pogadanki
 • gazetki
 • konkursy
7. Rozwijanie nawyku samokształcenia i stałego dokształcania.
 • koła zainteresowań
 • koła przedmiotowe
 • udział w przedstawieniach i inscenizacjach
 • udział w konkursach i olimpiadach
 • indywidualna praca z uczniem zdolnym
 • praca w ramach zajęć wyrównawczych, korekcyjno
– kompensacyjnych, rewalidacyjnych
 • eksponowanie sukcesów uczniów
 • korzystanie z zasobów biblioteki i czytelni multimedialnej
nauczyciele,wychowawcy                            
 
Poznanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych, środowiskowych narodowych i europejskich
 1. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli mnarodowych.
 2. Nabywanie podstawowej wiedzy o dziedzictwie kulturowym narodu.
 • udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.
 • poznanie dziejów przodków
 • uczestniczenie w uroczystościach związanych z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju uroczystościach
 • zachowanie odpowiedniej postawy wobec symboli narodowych i hymnów
 • nauka słów i melodii hymnu narodowego, europejskiego
 • znajomość i odpowiednia postawa wobec hymnu narodowego i europejskiego
 • dyskusje i pogadanki na temat praw i obowiązków obywateli w oparciu o Konstytucję RP
 • dyskusje i pogadanki na temat praw człowieka we współczesnym świecie
nauczyciele, wychowawcy, nauczyciel muzyki
 
Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę 1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.
 • spotkanie indywidualne
 • zebrania z rodzicami
 • współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
 
wychowawcy,nauczyciele
2. Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego   
 • pedagogizacja rodziców i organizowanie zajęć warsztatowych
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów
 • współpraca z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną,
 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
     
wychowawcy,pedagog, specjaliści  
Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów 1. Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego i fizycznego 
 • prowadzenie zajęć zespołów korekcyjno - kompensacyjnych, terapeutycznych i tworzenie indywidualnych planów pracy z dziećmi
 • prowadzenie zajęć w ramach zespołów wyrównawczych.
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
 • konsultacje i porady udzielane rodzicom
 
nauczycielepedagog, nauczyciele, wychowawcy  
Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe szkoły, regionu, świata.
 1. Edukacja teatralna
 
 1. Rozwijanie samorządności.
   
 1. Wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
   
 1. Poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu i świata.
   
 • wyjazdy do teatru
 • spotkania z aktorami
 • wyjazdy do kina
 • wycieczki
 • spotkanie z ciekawymi osobami z naszego regionu
 • wybory do Samorządów Uczniowskich
 • wybory do samorządu klasowego
 • pełnienie funkcji dyżurnego w klasie
 • pogadanki
 • gazetki
 • wystawy
 • udział w projektach
nauczyciele,wychowawcy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
  XII. EWALUACJA PROGRAMU   Program wychowawczy poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.   Ewaluacja programu dokonywana jest 2 razy w roku (na zakończenie I półrocza i na zakończenie roku szkolnego)   FORMY EWALUACJI: - obserwacja (wychowawcy klas) - ankiety dla uczniów - ankiety dla rodziców - wywiad (Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców) - rozmowy z uczniami - rozmowy z rodzicami - analiza dokumentów - obserwacja i ocena zachowań
 1. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
 • plany pracy wychowawców klasowych wraz z tematyką godzin wychowawczych,
 • plan pracy samorządu uczniowskiego,
 • harmonogram imprez i uroczystości szkolnych,
 • plan wycieczek i imprez turystycznych,
 • system interwencji wychowawczych,
 • zadania wychowawcze biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej.
 • plan pedagoga szkolnego.
 • Uroczystości i imprezy szkolne:
 • ślubowanie klas I,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Dzień Papieski,
 • Święto Niepodległości,
 • jasełka i spotkania wigilijne w klasach,
 • zabawa karnawałowa,
 • powitanie wiosny,
 • Mam talent
 • rocznica Konstytucji 3 Maja,
 • Dzień Matki,
 • Dzień Dziecka,
 • Dzień Sportu,
 • zakończenie roku szkolnego.
    Szkolny Program Wychowawczy opracował zespół nauczycieli w składzie:   Zofia Król Katarzyna Skoczińska Dorota Jesionkowska    

Zegar

Razem na święta

Polub nas!!!

The BIG BOOK Project

KODER Junior - Szkoła Mistrzów Programowania

 

Fundacja Większe Mniejsze

Imieniny