Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

*** Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich

Czcionka:

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. ).

 

                                                                       § 1

 

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej.
 3. Egzamin poprawkowy z następujących zajęć edukacyjnych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych:

 

 1. plastyka,
 2. muzyka,
 3. zajęcia artystyczne,
 4. technika,
 5. zajęcia techniczne,
 6. informatyka,
 7. zajęcia komputerowe,
 8. wychowanie fizyczne.

 

 1. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
 2. Nauczyciele, których uczniowie otrzymali oceny niedostateczne i zdawać będą egzaminy poprawkowe, zobowiązani są:

 

 1. przekazać uczniom, dla których zaplanowane zostały egzaminy poprawkowe, wymagania do egzaminu – w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 2. złożyć dyrekcji szkoły zestawy pytań/zadań do egzaminów poprawkowych.

 

§ 2

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Harmonogram egzaminów poprawkowych dyrektor zamieszcza w księdze komunikatów.
 3. Wychowawcy uczniów, dla których zaplanowane zostały egzaminy poprawkowe, powiadamiają o wyznaczonych terminach uczniów podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 4. Wychowawcy uczniów, dla których zaplanowane zostały egzaminy poprawkowe, powiadamiają o wyznaczonych terminach rodziców/prawnych opiekunów poprzez przesłanie listów poleconych na adres domowy.
 5. Nauczyciele wyznaczeni do przeprowadzenia tych egzaminów mają obowiązek stawić się w szkole w wyznaczonym czasie. O ewentualnej nieobecności  należy poinformować na zasadach zgłaszania nieobecności w pracy obowiązujących w szkole.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

§ 3

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W skład komisji wchodzą:

 

 1. Dyrektor,wicedyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Prośbę o zwolnienie nauczyciel powinien złożyć w formie pisemnej do dyrekcji szkoły w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

§ 4

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

 1. skład komisji,
 2. termin egzaminu poprawkowego,
 3. pytania egzaminacyjne,
 4. uzyskaną ocenę.

 

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.
 2. Dyrektor szkoły przekazuje protokoły wychowawcom. Wychowawcy zobowiązani są umieścić je w arkuszach ocen uczniów. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 5

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Wnioskować o usprawiedliwienie może rodzic/prawny opiekun ucznia, ale tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia nie pozwalał na uczestniczenie w egzaminie w wyznaczonym terminie.
 3. Zaświadczenie to należy złożyć do dyrekcji szkoły.

 

§ 6

 

Uczeń, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy i nie usprawiedliwił swojej nieobecności w dniu jego przeprowadzenia, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.

 

§ 7

 

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

§ 8

 

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że zajęcia te są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Zegar

Razem na święta

Polub nas!!!

The BIG BOOK Project

KODER Junior - Szkoła Mistrzów Programowania

 

Fundacja Większe Mniejsze

Imieniny